همیشه ایستادگے کنو به یاد داشته ب

همیشه ایستادگے کنو به یاد داشته ب

همیشه ایستادگے کن
و به یاد داشته باش
که لشکرے از کلاغها
جرات نزدیک شدن به
مترسکے که ایستادگے را
فقط به نمایش می گذارد ندارند...امتیاز شما به این مطلب کدام است؟