شما خودتان مسئول خوشبختی خودتان

 شما خودتان مسئول خوشبختی خودتان

شما خودتان مسئول خوشبختی خودتان هستید..

اگر انتظار دارید دیگران شما را خوشحال کنند.. همیشه ناامید خواهید شد...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟