یادت باشهتا وقتینفس میکشیهرگز

یادت باشه
تا وقتی
نفس میکشی
هرگز
برای شروعی
دوباره
دیر نیست . . .


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟