صبح يعنى همه ى شهر پراز بوى خداستع

صبح يعنى همه ى شهر پراز بوى خداستع

صبح يعنى
همه ى شهر پراز بوى خداست
عابرى گفت :
که اين مطلق ناديده کجاست؟
شاپرک پرزد و با رقص خود آهسته سرود
چشم دل بازکن
اين بسته به افکار شماست .


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟