صبح شد باز دلم تنگ تو از دور سلام

صبح شد باز دلم تنگ تو از دور سلام

صبح شد باز دلم تنگ تو از دور سلام

تو نیاز و ضربان دلمی ، ختم ڪلام

صل الله علیک یا اباعبدالله

صل الله علیک یا ساقی العطاشیامتیاز شما به این مطلب کدام است؟