بیا مهدی که دل‌ها بی قراره محرم ی

بیا مهدی که دل‌ها بی قراره محرم ی

بیا مهدی که دل‌ها بی قراره
محرم یک مدینه ناله داره
بیا مهدی که آمدموسم غم
مه اشک و دعا، ماه محرم
بیا مهدی که دل درشور وشین است
عزای جدعطشانت حسین است

صبحتون بخیر


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟