زندگی شیرین است مثل شیرینی یک روز

زندگی شیرین است مثل شیرینی یک روز

زندگی شیرین است
مثل شیرینی یک روزقشنگ

زندگی زیباست
مثل زیبایی یک غنچه ی باز

زندگی تک تک این ثانیه هاست
زندگی چرخش این عقربه هاست

روزتون پراز شادی وبرکت

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!