به نام خدایی که نزدیک استخدایی که

به نام خدایی که نزدیک استخدایی که

به نام خدایی که نزدیک است
خدایی که وجودش عشق است
و با ذکر نامش
آرامش را در خانه دل جا می دهیم

سلام صبحتون بخیر


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟