از صدای پای صبح می فهمیماتفاق تاز

از صدای پای صبح می فهمیم
اتفاق تازه‌ای در راه است

خدا کند این صبح زیبا همه غرق در باران اجابت شویم
فقط خدا باشد و مایک چتر آرامش

صبحتون بخیر . روزتون قشنگ


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟