صبح یعنی دست بازلحظه رازونیازا

صبح یعنی دست باز
لحظه رازونیاز
اشک‌های مادرم
توی باغ جانماز
صبح، خوب وباصفاست
بهترین‌ وقت دعاست
دوست دارم صبح را
صبح، لبخند خداست

سلام. روزتون پُربرکتامتیاز شما به این مطلب کدام است؟