سلام آقای منشعر یع

 سلام آقای منشعر یع

سلام آقای من

شعر یعنی که سر صبح کسی مثل شما

باعث روشنی حضرت خورشید شود .


السلام علیک یا بقیة الله فی ارضهامتیاز شما به این مطلب کدام است؟