بخش دومگروه اول آدمها

بخش دومگروه اول آدمها

بخش دوم

گروه اول آدمهایی هستند که محیط اداره اشون میکنه، افراد هستند که محیط سرپرستیشون میکنه، اونی میشن که محیطشون هست. اگه محیطشون یک محیط سالم، آرام باشه اینم خوب درمیاد. اما اگه محیطشون بد شد اینا هم بد میشن. یعنی به سمت خوب شدن حرکت کردند. خوبی اومده سراغشون، خوبی بوده باهاشون. به اینا میگیم آدمهای ذلیل. دست و پا ندارند، راه نمیرن، انتخاب نمیکنند، تشخیص نمیدن، تصمیم نمیگیرند. مثلا وقتی حتی به عشقش نگاه میکنی، به شورش نگاه میکنی، به اعتقاد و پایداریش میخوای نگاه کنی، میبینی از یه جایی اومده، مال تصمیم خودش نیست.


ادامه دارد...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟