بخش سومدسته دوم آدمها

بخش سومدسته دوم آدمها

بخش سوم

دسته دوم آدمهایی هستند که اینقد ذلیل نیستند. اگرچه که محیط اثرزیادی بهشون میذاره. اونا هم نسبت به محیط یک بازگشتی دارند. اینها آدمهای معمولی و متوسط جامعه اند. نه خودشون رو اسیر آنچه محیط میخواهد کرده اند، نه قدرت این رو دارند که همه آنچه رو که میخواهند خودشون باشند، باشند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟