بخش ششمپیامبر اسلام ا

بخش ششم

پیامبر اسلام از یک محیطی که بت پرستی می کردند، جهل داشتند، قتل و غارت می کردند و دختر کشی می کردند در این محیط "نا امن" می شود "امین"...

با این شرایط خیلی ها گفتن ما چه کار داریم کی حقه کی باطل؟ کی درسته کی غلطه؟ این است که بخش عمده آدم ها آمدند توی دسته آدم های "معمولی" ...

بعضی ها اینقدر "ذلیل" هستند که یک متکبر می تواند برود محیط را به دست بگیرد و آنها هم "ذلیل" می شوند...

اما آدم های "عالی" کم اند ولی خیلی قیمتی اند مانند پیامبران و رسولان الهی ...

اگر ما بخواهیم وارد آدم های عالی بشویم ابزارش چیست؟؟؟

ادامه دارد...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟