ازدواج يك انتخاب نيست، تصميمي است ب

ازدواج يك انتخاب نيست، تصميمي است ب

ازدواج يك انتخاب نيست، تصميمي است با يك سلسله انتخاب كه سرنوشت فكري، رفتاري آدمي را در تمام لايه هاي آن دستخوش تاثير و تغيير مي كند.
آنهايي كه با شتاب، فصل مهم زندگي را شكل مي دهند بايد در انتظار آسيب هايي بنشينند كه گاهي تا حد بحراني بزرگ، سلامت روح و روان را تخريب مي كند و از آن همه شور و تمايلي كه آورده بودند حسرت و اندوه جمع مي كنند.
شور جواني، احساسات ناپايدار، فاصله نسلها ميان فرزندان و والدين، نبود شناخت ها، نداشتن ابزار تشخيص، دوري از تناسب زمينه هايي مي شود كه بروز نتيجه هاي تلخ را در اين اقدام شيرين موجب می گردد و نتيجه، ازدواج هايي مي شود با عمرهاي كوتاه، التهاب هاي هميشگي، رنج هاي مستمر، حسرت و پشيماني بزرگ و گسست پيوندها.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟