ازدواج نه تنها بقيه كاركردهاي شما را ت

ازدواج نه تنها بقيه كاركردهاي شما را ت

ازدواج نه تنها بقيه كاركردهاي شما را تحت الشعاع قرار مي دهد بقيه انتخاب ها و حتي ساختار رفتاري شما رو هم تحت الشعاع قرار مي دهد. يعني يك آدم فرضاً يك رشته انتخاب كند ناچار است به واسطه اون تغيير مكان بدهد، تغيير فعاليت بدهد، از يك فعاليتي به فعاليت ديگري وارد بشود، اما نسبت به ديدگاه هاي فكري خودش، نسبت به كاركردهاي رفتاري خودش، به طور مستقل دچار آسيب و آشوب نشده، اما در ازدواج همه رفتار هاي فرد تحت الشعاع قرار مي گيرد.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟