بخش سومدر ازدواج ما ب

بخش سومدر ازدواج ما ب

بخش سوم

در ازدواج ما با سه عنصر روبرو هستيم يكي خودم است من در برابر "خودم" چه قابليت و امكاناتي رو فراهم كردم تا در اين حوزه بهره لازمم رو ببرم؟ بعد انتخاب "گزينشي" است كه مي كنم كه چقدر با خودم اين مي تواند هماهنگ باشد گاهي ممكن است من يك قابليت هايي دارم، انتخاب من قابليت هاي مغايري با من دارد. به دختر و پسر به طور مستقل كه نگاه مي كنيم آدم هاي خيلي خوب و قابل پسندي هستند ممكن است هردوي اينها از بستگان و آشنايان شما باشند اين دو تا اگر توي ظرف هاي جدا از همديگر قرار بدهي آدم هاي قابل قبولي هستند وقتي ظرف مشترك ميارينشان امكان انطباق و همراهيشان وجود ندارد، لذا مي بينيد اگر اين خانم از زوجيت اين آقا خارج بشه و يا اون آقا از ازدواج اين خانم پرهيز كند هركدام بروند مستقل ازدواج ديگه اي رو انجام بدهند هردو مي توانند موفق باشند ولي تركيب جواب نمي دهد. بعد از اينكه خودم و انتخابم متناسب درآمد بعد اون چيزي كه مي تواند زندگي را براي من ممكن كند "روش و منش انجامش" است، گاهي باز انطباق بين من و همسرم وجود دارد اون آدم درست انتخاب كردي، نشستيد با دقت كافي، مصاحبه هاي طولاني، بررسي هاي جنبي، رسيدين به اين كه بله اين يك انتخاب موفق و درستي است منتهي بعد كه ميخواهيد اين را اجرا بكنيد در صحنه اجرا چون از روش هاي غلطي استفاده مي كنيد اون اداره لازم رو از دست مي دهيد و عاطفه هاي از پيش جمع شده رو به باد مي دهيد.

سه عنصر که در ازدواج با آن مواجه هستیم:
1. خودم
2. گزینش
3. روش و منش انجام

ادامه دارد ...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟