homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
بخش چهارماولین مسئله

بخش چهارماولین مسئله

بخش چهارم

اولین مسئله برای انتخاب درست، رسیدن به "ضرورت" ازدواج است.

هم میلم هم فکرم احساس ضرورت باید بکند.

ما به چیزی می گوییم ضروری که فاقد جایگزین یا بَدَل باشد.

"زندگی" ( تامین غریزه، حس والد شدن و ...) و "رشد و کمال" نیاز غیر ضروری برای ازدواج است.

پس ما به چه چیزی نیاز ضروری داریم (ازدواج را قطعا ضروری کند)؟

ما نیاز ضروری داریم به یک رابطه "سیّال"

ادامه دارد...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟