بخش چهارماولین مسئله

بخش چهارماولین مسئله

بخش چهارم

اولین مسئله برای انتخاب درست، رسیدن به "ضرورت" ازدواج است.

هم میلم هم فکرم احساس ضرورت باید بکند.

ما به چیزی می گوییم ضروری که فاقد جایگزین یا بَدَل باشد.

"زندگی" ( تامین غریزه، حس والد شدن و ...) و "رشد و کمال" نیاز غیر ضروری برای ازدواج است.

پس ما به چه چیزی نیاز ضروری داریم (ازدواج را قطعا ضروری کند)؟

ما نیاز ضروری داریم به یک رابطه "سیّال"

ادامه دارد...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟