بخش پنجممثال برای یک

بخش پنجممثال برای یک

بخش پنجم

مثال برای یک رابطه سیّال

یک قند و یک لیوان آب را در نظر بگیرید، اگر قند را درون لیوان آب بیاندازید هر کدام با اینکه یک توانایی ها و خصوصیات خاص خودشان را دارند (آب بی رنگ است و قند سفید، آب بی مزه است و قند شیرین، آب مایع است و قند جامد)، با این حال هر دو توانایی ممزوج شدن را دارا هستند و نتیجه این مخلوط شدن می شود شربت.

آدم هایی که رابطه سیّال دارند مانند آب و قند هستند، با خصوصیات متفاوت اما سیّال.

ادامه دارد...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟