بخش ششممثال برای یک ر

بخش ششم

مثال برای یک رابطه غیر سیّال

نفت و آب

نفت و آب آنقدر به هم شبیه اند که گاهی اوقات بجای هم مصرف می شوند.

قوامشان، سیال بودنشان و ... یکی است اما یک قابلیت در نفت و آب نیست و آن توانایی مخلوط شدن است.

آدم هایی که توانایی سیّال بودن را ندارند مانند آب و نفت هستند (خصوصیات به هم نزدیک اما توانایی سیّال بودن ندارند).

ادامه دارد...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟