"/>
بخش هفتممحور دوم در پ

بخش هفتم

محور دوم در پایه ریزی ازدواج موفق "انگیزه ها" است.

- اتگیزه ها می تواند متفاوت باشد...

نمونه انگیزه ها:

1همدلی، همزبانی
2 استقلال خواهی
3 بلاتکلیفی
4 تامین غرایز
5 تمکین حکم دینی
6 عشق

ادامه دارد...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟