بخش هشتمادامه نمونه ا

بخش هشتم

ادامه نمونه انگیزه ها:

7 تاثیرات
8 مجاورت (خونی، خویشی - مکانی - کیفیتی)
9 واسطه ای

ادامه دارد ...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟