بخش نهمسوال: آیا "وجو

بخش نهم

سوال: آیا "وجود" این انگیزه ها اشکال دارد؟ خیر، من می توانم با این انگیزه ها ذهنیت مشغولی داشته باشم...

- چیزی که اشکال دارد این است که این انگیزه ها "عامل تصمیم" من باشند.

- خیلی اشکال دارد که "تنها" عامل ورود من به زوجیت باشد.

چرا این انگیزه ها را برای انجام یک زوجیت معیوب می دانیم؟

- ما برای زندگی یک "مقاصدی" داریم .. در طول زندگی بن بست های این انگیزه ها فرا می رسد

- ما باید طوری زوجیت را طراحی کنیم که انرژی حرکت، قابلیت استمرار داشته باشد.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟