بخش دهمما برای اینکه

بخش دهم

ما برای اینکه بتوانیم انگیزه یمان را مرتب کنیم برای ورود به ازدواج، باید دو ویژگی وارد انگیزه ها کنیم:

1 تولید از متن من

2 آسیب ناپذیر

- کسانی آسیب نمی بینند که به حریم امن الهی تکیه داده اند...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟