مهمترین فاکتور برای جوانی که قصد تشکیل

مهمترین فاکتور برای جوانی که قصد تشکیل

مهمترین فاکتور برای جوانی که قصد تشکیل زندگی خانوادگی را دارند این است که درک و شناخت دقیقی از خود داشته باشند. آنها باید بدانند که از زندگی چه می خواهند و هدفشان از تشکیل خانواده چیست؟ فردی که با عدم خودشناسی برای ازدواج اقدام می کند قطعاً نمی تواند درک درست و شناخت صحیحی نیز از همسر آینده اش داشته باشد.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟