homeصفحه اصلی starشرکت در مسابقه contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار و تصاویر ازدواج دانشجویی۱۱۴
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
بخش یازدهمسن و ملاحظا

بخش یازدهم

سن و ملاحظات آن

موضوعاتی که بررسی می شود:

- سن متناسب برای ازدواج
- فاصله سنی مناسب برای هماهنگی در رفتارها
-موارد خاص از جمله خانم بزرگتر از آقا

نکات مورد توجه در "سن ورود" به عرصه "ازدواج":
الف: درک و برداشت از ورود به زوجیت
ب: توانایی انجام امور مربوط به ازدواج

ادامه دارد...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟