بخش یازدهمسن و ملاحظا

بخش یازدهم

سن و ملاحظات آن

موضوعاتی که بررسی می شود:

- سن متناسب برای ازدواج
- فاصله سنی مناسب برای هماهنگی در رفتارها
-موارد خاص از جمله خانم بزرگتر از آقا

نکات مورد توجه در "سن ورود" به عرصه "ازدواج":
الف: درک و برداشت از ورود به زوجیت
ب: توانایی انجام امور مربوط به ازدواج

ادامه دارد...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟