بخش سیزدهم (ادامه مبحث سن)

بخش سیزدهم (ادامه مبحث سن)

دختر خانم در پایه دوم سنی (دو سال دوم متوسطه) از تصویر خام خارج می شود و دنبال مصداق می گردد.

- مصداق تعیین می کند منتهی بدون قابلیت های اجرا و تماس.

مصادیق مورد توجه:

طرح و نمای ظاهر فرد را می بیند.
مشخصات فرد از جمله اهل نماز، خوش صدا، پولدار و ...

- بیشتر روابط بین دو جنس در این پایه سنی اتفاق می افتد.

ادامه دارد...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟