بخش چهاردهم (ادامه مبحث سن - مقطع سوم

بخش چهاردهم (ادامه مبحث سن - مقطع سوم سنی و بالاتر دختر)

در مقطع سوم (بالاتر از دو سال دوم متوسطه) برای انجام زندگی دختر قابل می شود و می تواند از عهده تماس های زندگی برآید.

از مقطع اول تا سوم به طور طبیعی و بدون فشار و رنج به ازدواج فکر می کند.

از مقطع سوم که عبور کرد یک مقطع چهارمی است که سن انتظار و توقع برای زوجیت است.

مرحله پنجم (بالای 26 و 27 سال)، دیگر التهاب ازدواج را پیدا می کند.

بالای 35 سال از التهاب هم عبور می کند و به اختلال تبدیل می شود.


ادامه دارد...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟