بخش پانزدهم (پایه سنی اول)

بخش پانزدهم (پایه سنی اول)

توانایی ازدواج در پایه اول سنی (راهنمایی و دو سال اول متوسطه)

- در این پایه مشغول به میل و تصویر خام ازدواج است.

- در این پایه سنی ورود به ازدواج بسیار ملتهب و معلق است.

درک و برداشت "بسیار سطحی" است و توانایی انجام "بسیار جرئی" است.

ادامه دارد...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟