بخش شانزدهم (پایه دوم سنی)

بخش شانزدهم (پایه دوم سنی)

در مقطع دوم سنی (دو سال دوم متوسطه) به علت اینکه با مصداق روبرو شده و با بعضی مشخصات و اندازه ها، خامی اولیه را ندارد اما در نوع پرداخت در تمایل زوجیت گرفتاری اساسی دارند.

بجای اینکه تغییرات لازم را برای چیدن زندگی فراهم کنند عمدتاً درگیر کیفیت و مشخصات همسر هستند.

ادامه دارد...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟