بخش هفدهم (پایه سوم سنی دختران)

بخش هفدهم (پایه سوم سنی دختران)

در مقطع سوم سنی دختران (دو سال دوم متوسطه)، انتظار داریم کیفیت در سطح قابل قبولی شکل گرفته باشد.

ادامه دارد...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟