بخش هجدهم (پایه اول سنی پسران)<

بخش هجدهم (پایه اول سنی پسران)

مقاطع سنی در پسران:

آقایان نسبت به خانم ها یک کیفیت ورود به قابلیت هایی دارند: "دیرتر" وارد می شوند اما "سریع تر" قابل می شوند.

اگر یک آقا را در مقطع سنی اول (راهنمایی و 2 سال اول متوسطه) ازدواج بدهید، همان بسیار سطحی و بسیار جزئی را هم ندارد.

مرد اساسی ترین کیفیت اش برای ورود به ازدواج قدرت تأمین است.

وقتی پسر به سن بلوغ می رسد اساسا به دنبال کسب درآمد است.

دو مورد از سن بلوغ به بعد در پسر کلید می خورد: 1. میل مالکیت 2. میل تأمین

ادامه دارد...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟