بخش نوزدهم (پایه دوم سنی پسران)

بخش نوزدهم (پایه دوم سنی پسران)

نقطه ورود پسر به این دو قابلیت (میل مالکیت و میل تأمین) انتهای مرحله دوم است (زمانی که دارد مقاطع متوسطه را به پایان می رساند).

به محض ورود قابلیت های کمال را ندارد اما بعد از ورود سرعت رشد قابلیت ها بیشتر است.

ادامه دارد...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟