بخش بیستم معیار بعدی

بخش بیستم

معیار بعدی برای طراحی ازدواج، بحث اشتغال و اقتصاد است.

متأسفانه بیشتر شاخص هایی که دختر و پسر و یا خانوادهایشان می گذارند شاخص های معیوبی است.. چی دارد؟؟!

آقایان یکی از دلایلشان برای ازدواج نکردن این است که احساس می کنند هنوز برای تأمین معیشت قابل کامل نیست، در حالی که یکی از نیازهای جدی زن در زوجیت تأمین کنندگی عاطفی مرد است.

بیشترین حوزه سنی یک مرد برای عرضه عاطفه 20، 21 سال تا 26، 27 سال است و از این پس بیشتر به امورات زندگی می پردازد.

ادامه دارد...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟