بخش بیست و یکمآثاري ك

بخش بیست و یکم

آثاري كه در جنس مرد بعد از اون دوره جوشش عاطفه هاش اتفاق ميافته چيه؟

اگر يك خانم خوب اينا رو بدونه و بشناسه ديگه خيلي معطل براي يك مرد با قابليت تامين كنندگي اقتصادي كاملش نيست به اندازه هاي حداقلي كفايت مي كنه و يك مرد هم ترسش رو از انجام زوجيت از بين ميبره و منتظر نميمونه كه امكاناتش كامل بشه آنگاه اقدام بكنه، اين اتفاق ها ايناست:

1 اولين اتفاقي كه ميافته "سقوط عاطفه" است، بالاي سن 27 سال آغاز ميشه، مرد از 30 كه عبور كرد اين خيلي جدي ميشه لذا بالاي اين سن ممكنه سر يك دير و زود غذايي، سر يك لباسي كه اتو نشده، جورابي كه شسته نشده تذكر هاي قهرآميز بدهد، در حالي كه اگر اين توي سن پايين تر بود عزيزم، چرا تو؟ خودش ميشست، شما دست هاي نازنينت را به كار نبر، ميامد مراقبت هم مي كرد.

اما ديگه بالاي اين سن توي اختلاف ها وقتي خانم شكايت مي كنه از اين كه به من اعتنايي نميكنه، چی میخوای؟ ميگه نونت كمه، زندگيت نيست، برو زندگي هاي مردم رو نگاه كن ببين هزار بدتر داريم، چرا؛ چون اصلا فراهم سازي زندگي رو با نقش اموراتش با همين اجزا و ابزارش مينويسه، لذا بالاي سن 50 60 سال كه فقط به امورات نگاه ميكنه، به نظرش ميرسه اصلا عاطفه كدومه؟ بايد باشد ديگه ... اگر خانمي اينجا بره بگه محضر ميگه خانم برو زندگيت را بكن.
خيلي ديگه توجه نخواهد كرد به اين که آدم از سمت اين يك عاطفه اي چيزي، ميخواد، سقوط عاطفه است، پس ما اميدوار نباشيم يك مردي را قبول كنيم با امكانات مفصل بعد اين پايه سني، اون امكانات مفصل به جاي اينكه زندگي ما رو پيش ببره عامل درگيري و چالشه رفتاري ما ميشه

ادامه دارد...امتیاز شما به این مطلب کدام است؟