توصیه های امام حسین (علیه السلام) در

توصیه های امام حسین (علیه السلام) در

توصیه های امام حسین (علیه السلام) در مورد انتخاب همسر

در هنگام ازدواج یکی از تعیین کننده ترین معیار برای انتخاب همسر
"اصالت خانوادگی "است .

"اصالت خانوادگی" به معنای
سلامت نفس خانواده، صالح و خوشنام بودن خانواده است.
هر فردی که ازدواج می کند قطعا این نکته را مد نظر قرار می دهد
که فرزندش تحت تاثیر سرپرستی و همچنین وراثت شباهت های
زیادی به همسرش خواهد داشت به همین دلیل توجه به این معیار
اساسی بسیار با اهمیت است.

امام حسین (علیه السلام) در این مورد می فرمایند :

جز به یکی از این سه نفر حاجت مبر :
به دیندار
صاحب مروت
کسی که اصالت خانوادگی داشته باشد.

ممنون از اینکه با نظرتان به کیفیت مطالب ما کمک کردید!