ازدواج به خاطر آرامشا

ازدواج به خاطر آرامشا

ازدواج به خاطر آرامش

اگر ازدواج محل آرامش است، چرا بسیاری از خانواده ها از هم فرو می پاشند؟

چرا بسیاری از زن و شوهرها، خانه و خانواده را زندان خود می دانند؟

پاسخ در ادامه مباحث ...

(برگرفته از کتاب سین جین های خواستگاری)


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟