ازدواج، تبعیت از سنت پیامبر اکرم (ص)<

ازدواج، تبعیت از سنت پیامبر اکرم (ص)<

ازدواج، تبعیت از سنت پیامبر اکرم (ص)

جدای از موارد یاد شده، همین که سنت پیامبر (ص) می باشد، خود جای تأمل دارد.

خاتم پیامبران (ص) ازدواج را به عنوان سنت حسنه خود معرفی می کند تا ارزش و جایگاه این امر در تاریخ به ثبت برسد.

ایجاد مسیری سبز در زندگی فاطمه (س) و علی (ع) و ارائه الگوهای رفتاری مناسب، از شب خواستگاری، عقد و عروسی تا واگذاری سرپرستی خانواده به مرد و مدیریت منزل به زن، انتخاب راه درست و صحیح را برای بشر آسان کرده است.

امام علی (ع):
ازدواج کنید، همانا ازدواج کردن سنت رسول خدا (ص) است که همواره می فرمودند: هرکسی که دوست دارد از سنت من تبعیت کند، همانا ازدواج کردن از سنت من است.

(برگرفته از کتاب سین جین های خواستگاری)


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟