ازدواج برای بقای نسلد

ازدواج برای بقای نسلد

ازدواج برای بقای نسل

دلیل دیگر اهمیت ازدواج، مسأله ی انکار ناپذیر بقای نسل است.

بدون تردید اگر ارزش و جایگاه ازدواج نزد مردم از بین برود و یا زمینه های ازدواج در جامعه فراهم نگردد، بقای نوع بشر با مشکل جدی مواجه می شود. کما اینکه در غرب خبر از بحران کمبود جمعیت در دهه های آینده را می دهند.

(برگرفته از کتاب سین جین های خواستگاری)


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟