مقدمه آگاهی از این

مقدمه

آگاهی از اینکه در خواستگاری چگونه باید عمل کرد از ضروریات است.

اساس شناخت در جلسات خواستگاری انجام مشارکت فعال و گفتگویی دو طرفه و پرسشگرانه است.

در خطاهای دوران آشنایی یکی از اصلی ترین خطاهایی که مورد توجه قرار می گیرد این است که:
سوال کافی نمی پرسیم.
این کم پرسیدن در صورتیکه ازدواج بخواهد در زمانی محدود طی جلسات خواستگاری انجام شود واقعا نگران کننده خواهد بود.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟