اولین معیار انتخاب همسر، ایمان و اخ

اولین معیار انتخاب همسر، ایمان و اخ

اولین معیار انتخاب همسر، ایمان و اخلاق

فردی خدمت امام حسن (ع) آمدند و گفتند
دخترم خواستگارهای زیادی دارد آن را به چه کسی بدهم؟
ایشان فرمودند که کسی که تقوای (ایمان و اخلاق) بیشتری دارد.
چون این آدم اگر همسر خود را دوست داشته باشد به او محبت می کند و گرامی می دارد. و اگر او را دوست نداشته باشد به خاطر دینی که دارد او را مورد آزار و اذیت قرار نمی دهد.

ناریان مر ناریان را جاذب اند نوریان مر نوریان را طالب اندامتیاز شما به این مطلب کدام است؟