در حوزه موضوع دختر و پسر، لازم هست ب

در حوزه موضوع دختر و پسر، لازم هست ب

در حوزه موضوع دختر و پسر، لازم هست با چه مفاهیمی آشنا بشویم؟ ما قصد دارم این بحث را از منظر روان رفتاری ببینیم، ببینیم که از جایگاه روانشناختی چه مسائلی در حوزه روابط دختر و پسر می تواند دامنگیر فرد بشود ولی برای اینکه بحث جایگاه خود را پیدا کند لازم هست اول فضاهای دیگر و منظرهای دیگری که این بحث قابل ارزیابی هست را اشاره ای بکنیم.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟