بخش دومدر آسیب شناسی

بخش دومدر آسیب شناسی

بخش دوم

در آسیب شناسی روابط دختر و پسر سه نگاه داریم:
1- نگاه شریعت
2- نگاه اجتماعی
3- نگاه روانشناختی
عموما وقتی از روابط دختر و پسر صحبت میشه، متأسفانه محدود میشه به موضوع شرعی. یعنی دنبال این هستیم که ببینیم که حلال است یا حرام است؟ اشکال دارد یا ندارد؟ اس ام اس هم گناه داره؟ و امثالهم

برای اینکه از حوزه شرعی بتونیم به قابلیت اجتهاد برسیم که بتونیم دریافت مطلب کنیم، بتونیم بفهمیم که تکلیف ما چیست، باید بدونیم شریعت کارش چیه؟ جواب: حریم.


انواع حریم:
حریم اول: مخصوص خدا
حریم دوم: پروردگار و بنده
حریم سوم: بنده و پرودگار

سه نوع حریم داریم. حریم اول خاصه خداونده، مالک کیه؟ خدا. پس این بدنی که در اختیار منه، ملک من نیست، امانتی است از ناحیه مالک به ناحیه من، من صاحبش نیستم، من نمیتونم تکلیفی براش تعریف کنم، باید ببینم تکلیف چی براش تعیین کرده تا بر مدار همان حرکت کنم. در این حوزه از حریم صاحب بدن، صاحب نیست، مأموره به تکلیفه. فقط هم در حوزه روابط نیست، درخیلی چیزهای دیگه هم هست، مثلا، من میتونم خودکشی کنم؟ بگم بدن خودمه، عمر خودمه میخوام تباهش کنم! حق نداریم، میشه گناه کبیره، قتل نفس. مال منه؟ نه مال شما نیست، امانتی الهی است که دست شماست، باید اجازه بدی که عجله الهی که رسید بعد تو نمیتونی مانعش بشی، اینطور نیست که تو بری با دست خودت تباهش کنی. نه مرگ و ما نمیتونیم حتی به خودمون آسیب بزنیم.امتیاز شما به این مطلب کدام است؟