بخش ششمحالا یک نفر می

بخش ششم

حالا یک نفر می خواهد در حوزه روابط دختر و پسر پیش برود،
پیش برید...
حدتان چیست؟
این سه حریم...

میخواهید شرعی عمل کنید؟ حدتان این سه تا حریم است.

حریم اول که معلومه، پس دوست دارم، خودم می خوام، قصدمون ازدواجه، اون گفته، خیلی اصرار کرد... نداریم.

حریم دوم (پروردگار و بنده) یکی میخواهد به کیف من سرک بکشد اجازه من لازم است، این رابطه "من" و "کیفم" مهم تر است یا رابطه "دختر" و "پدر"؟؟

- من ولی کیف هستم
- پدر ولی من است


این است که می گوید دختر خانم میخواهی با رعایت حریم اول ازدواج کنی، عقد شرعی خوانده بشه، بگو ببینم اجازه بابات رو داری؟ میشه واجب


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟