بخش نهمتوصیه دکتر حبش

بخش نهم

توصیه دکتر حبشی:

دختر عاقلی باشید پافشاری می کنید مهریه تان پایین باشد.

- مهریه پایین تر از 50 سکه باشد در صورت مطالبه، حتما پرداخت شده.

- مهریه بین 50 تا 100 عدد را داده ولی با زحمت داده (ماه به ماه)

- بالای 100 سکه را نداده، یک کاری کرده که دختر بگه جانم رها مهرم حلال.

پس اگر کسی مهرش را سنگین کرد بداند خودش را اسیر کرده نه اینکه آن طرف را مهار کرده.

- نبی گرامی اسلام: وقتی مهریه دختر زیاد شد کینه ای از او و خانواده اش در دل مرد شکل می گیرد که تنها با مرگ او از بین می رود.

ادامه دارد...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟