بخش یازدهم (فرهنگی)مح

بخش یازدهم (فرهنگی)

محور دوم در روابط دختر و پسر مبحث آثار "فرهنگی" است.

"فرهنگ الف" می خواهد غالب شود به "فرهنگ ب".

راه اول این است که حمله کند نیرو بفرستد تا آنجا را "تسخیر" کند.

ادامه دارد...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟