بخش دوازدهم (روش واسطه وابسته)

بخش دوازدهم (روش واسطه وابسته)

روش دوم برای غلبه "فرهنگ الف" به "فرهنگ ب" بعد از "تسخیر"، از "واسطه وابسته" استفاده می کنند.

در این روش "هزینه پایین" داشت ولی "پایداری پایین" ماند.

ادامه دارد...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟