بخش سیزدهم (روش شبیه سازی فرهنگی)

بخش سیزدهم (روش شبیه سازی فرهنگی)

روش سوم غلبه "فرهنگ الف" بر "فرهنگ ب" بعد از روش های "تسخیر" و "واسطه وابسته"، "شبیه سازی فرهنگی" است.

یکی از مهمترین ابزارها برای پیشبرد "شبیه سازی فرهنگی" زنان هستند.

شرایط فرهنگ سازی در شبکه های معاند مانند هالیوود:
1. روابط باز و گسترده باشد
2. حریم شکسته شود (مشروب، بدن، قمار)

ادامه دارد...


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟