بخش چهاردهم (ادامه روش شبیه سازی فره

بخش چهاردهم (ادامه روش شبیه سازی فرهنگی)

اگر کسی بخواهد مقابل ورود "فرهنگ الف" به "فرهنگ ب" را بگیرید فریاد "آزادی!!" سرمی دهند ولی برعکس آن نمی گذارند حتی "نماد خام" هم وارد شود.

مثال:
مسجد یک نماد "خام" است، وقتی می تواند نماد "فعال" شود که معارف ظلم ستیز ارائه شود. اما در کشورهای اروپایی حتی نمی گذارند مناره که یک نماد "خام" است را بسازند.

ادامه دارد...امتیاز شما به این مطلب کدام است؟