بخش پانزدهم (ابعاد اجتماعی)<

بخش پانزدهم (ابعاد اجتماعی)

بررسی ابعاد اجتماعی روابط دختر و پسر:

انگیزه میل به ازدواج در آقایان در حال پایین آمد است در حالی که تصمیم و قصد به طلاق بالا می رود.

آثار روابط دختر و پسر در ابعاد اجتماعی:

1 "ارزش ازدواج" پایین می آید.

2 "امنیت ازدواج" متزلزل می شود.

3 "استمرار ازدواج" مخدوش می شود.

4 "شهرت" پیدا می کند.


امتیاز شما به این مطلب کدام است؟